Đáp án tham khảo môn VẬT LÝ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

28/06/2024 - Lượt xem: 52

Mã đề 201

1.D

2.A

3.B

4.B

5.A

6.B

7.C

8.B

9.D

10.A

11.C

12.B

13.C

14.C

15.D

16.B

17.B

18.B

19.D

20.A

21.A

22.C

23.A

24.D

25.A

26.C

27.A

28.B

29.D

30.D

31.D

32.C

33.C

34.D

35.A

36.A

37.B

38.A

39.C

40.D

Mã đề 202

1.D

2.B

3.D

4.C

5.C

6.B

7.B

8.D

9.A

10.C

11.A

12.D

13.A

14.D

15.B

16.A

17.B

18.C

19.C

20.B

21.D

22.C

23.B

24.C

25.B

26.B

27.D

28.A

29.B

30.D

31.A

32.D

33.D

34.B

35.B

36.A

37.D

38.A

39.A

40.A

Mã đề 203

1.C

2.C

3.D

4.C

5.B

6.D

7.A

8.D

9.D

10.A

11.C

12.D

13.A

14.C

15.D

16.B

17.A

18.C

19.D

20.A

21.D

22.D

23.B

24.C

25.C

26.C

27.B

28.D

29.A

30.B

31.A

32.B

33.D

34.C

35.B

36.A

37.C

38.A

39.B

40.C

Mã đề 204

1.B

2.D

3.C

4.D

5.A

6.C

7.A

8.B

9.C

10.A

11.A

12.A

13.D

14.D

15.D

16.B

17.C

18.C

19.B

20.C

21.C

22.C

23.D

24.B

25.D

26.C

27.C

28.B

29.B

30.D

31.D

32.D

33.B

34.C

35.C

36.D

37.C

38.D

39.D

40.B

Mã đề 205

1.D

2.A

3.A

4.B

5.D

6.C

7.D

8.D

9.B

10.D

11.B

12.A

13.C

14.A

15.C

16.A

17.B

18.C

19.A

20.C

21.D

22.D

23.D

24.A

25.B

26.A

27.B

28.A

29.C

30.C

31.C

32.A

33.D

34.C

35.B

36.B

37.D

38.B

39.D

40.D

Mã đề 206

1.B

2.A

3.C

4.C

5.B

6.B

7.B

8.A

9.B

10.C

11.D

12.A

13.D

14.C

15.A

16.B

17.A

18.A

19.B

20.B

21.D

22.C

23.D

24.A

25.C

26.D

27.D

28.C

29.A

30.D

31.C

32.A

33.B

34.C

35.A

36.D

37.A

38.C

39.D

40.A

Mã đề 207

1.B

2.B

3.D

4.C

5.C

6.D

7.B

8.C

9.D

10.A

11.A

12.B

13.D

14.D

15.D

16.B

17.A

18.D

19.C

20.A

21.A

22.C

23.C

24.A

25.D

26.D

27.B

28.B

29.C

30.B

31.C

32.C

33.A

34.A

35.B

36.B

37.D

38.A

39.B

40.A

Mã đề 208

1.C

2.B

3.C

4.C

5.D

6.D

7.D

8.A

9.D

10.B

11.A

12.B

13.B

14.D

15.C

16.D

17.A

18.B

19.A

20.B

21.D

22.D

23.B

24.A

25.C

26.D

27.A

28.B

29.D

30.B

31.A

32.C

33.A

34.B

35.A

36.A

37.C

38.B

39.C

40.A

Mã đề 209

1.A

2.B

3.B

4.B

5.A

6.C

7.B

8.A

9.D

10.D

11.D

12.C

13.A

14.C

15.D

16.A

17.A

18.C

19.C

20.C

21.D

22.D

23.A

24.A

25.D

26.C

27.A

28.C

29.C

30.C

31.A

32.A

33.D

34.C

35.D

36.C

37.A

38.A

39.A

40.D

Mã đề 210

1.A

2.D

3.A

4.D

5.D

6.A

7.A

8.C

9.A

10.B

11.B

12.A

13.A

14.C

15.A

16.B

17.A

18.B

19.B

20.C

21.D

22.C

23.B

24.A

25.B

26.A

27.C

28.C

29.B

30.B

31.C

32.C

33.B

34.C

35.B

36.C

37.B

38.C

39.A

40.B

Mã đề 211

1.A

2.C

3.C

4.D

5.A

6.A

7.C

8.C

9.B

10.A

11.C

12.B

13.A

14.B

15.B

16.B

17.C

18.C

19.D

20.C

21.C

22.D

23.C

24.D

25.A

26.A

27.B

28.B

29.A

30.D

31.B

32.D

33.D

34.B

35.D

36.D

37.B

38.D

39.B

40.C

Mã đề 212

1.C

2.C

3.D

4.D

5.D

6.B

7.B

8.C

9.B

10.A

11.B

12.D

13.C

14.D

15.C

16.C

17.A

18.D

19.C

20.A

21.C

22.A

23.D

24.C

25.A

26.A

27.A

28.C

29.D

30.D

31.A

32.D

33.D

34.A

35.A

36.C

37.A

38.A

39.B

40.C

Mã đề 213.

1.C

2.A

3.C

4.B

5.A

6.D

7.B

8.A

9.B

10.C

11.D

12.D

13.A

14.A

15.D

16.A

17.D

18.D

19.B

20.A

21.A

22.B

23.D

24.A

25.B

26.D

27.D

28.D

29.B

30.A

31.B

32.A

33.D

34.C

35.B

36.A

37.D

38.B

39.B

40.B

Mã đề 214

1.B

2.C

3.D

4.A

5.A

6.D

7.D

8.C

9.B

10.C

11.A

12.B

13.A

14.B

15.A

16.C

17.D

18.B

19.A

20.C

21.A

22.D

23.D

24.C

25.B

26.B

27.A

28.B

29.C

30.C

31.D

32.B

33.D

34.D

35.B

36.B

37.C

38.C

39.D

40.A

Mã đề 215

1.B

2.A

3.D

4.C

5.A

6.C

7.C

8.C

9.D

10.B

11.B

12.A

13.A

14.D

15.C

16.A

17.B

18.D

19.D

20.D

21.B

22.C

23.C

24.B

25.C

26.B

27.D

28.C

29.D

30.A

31.D

32.A

33.C

34.D

35.C

36.B

37.D

38.C

39.B

40.C

Mã đề 216

1.D

2.A

3.C

4.B

5.C

6.A

7.B

8.A

9.D

10.B

11.D

12.B

13.A

14.B

15.D

16.B

17.B

18.B

19.A

20.B

21.D

22.B

23.A

24.B

25.D

26.D

27.D

28.C

29.C

30.C

31.A

32.A

33.C

34.A

35.D

36.C

37.B

38.A

39.C

40.D

Mã đề 217

1.B

2.B

3.D

4.D

5.A

6.C

7.B

8.B

9.A

10.A

11.D

12.A

13.D

14.A

15.B

16.C

17.D

18.A

19.B

20.C

21.C

22.A

23.A

24.B

25.B

26.D

27.D

28.A

29.B

30.A

31.D

32.D

33.A

34.B

35.D

36.A

37.D

38.D

39.C

40.B

Mã đề 218

1.D

2.A

3.C

4.D

5.C

6.A

7.C

8.C

9.B

10.D

11.A

12.B

13.D

14.A

15.B

16.B

17.D

18.B

19.D

20.D

21.C

22.B

23.B

24.C

25.B

26.B

27.B

28.D

29.C

30.D

31.C

32.C

33.D

34.C

35.D

36.D

37.B

38.C

39.B

40.B

Mã đề 219

1.A

2.C

3.B

4.B

5.C

6.D

7.B

8.D

9.C

10.D

11.D

12.C

13.D

14.B

15.C

16.B

17.D

18.A

19.B

20.A

21.C

22.D

23.C

24.A

25.D

26.C

27.D

28.B

29.A

30.A

31.D

32.C

33.A

34.C

35.B

36.C

37.D

38.B

39.A

40.B

Mã đề 220

1.D

2.D

3.C

4.A

5.B

6.D

7.A

8.B

9.B

10.B

11.C

12.A

13.C

14.B

15.A

16.A

17.B

18.B

19.C

20.C

21.C

22.D

23.A

24.D

25.C

26.C

27.A

28.C

29.C

30.B

31.B

32.A

33.B

34.B

35.A

36.A

37.D

38.B

39.A

40.C

Mã đề 221

1.B

2.B

3.C

4.D

5.B

6.A

7.B

8.A

9.C

10.D

11.C

12.C

13.A

14.B

15.B

16.D

17.D

18.C

19.A

20.A

21.C

22.C

23.B

24.B

25.A

26.B

27.A

28.B

29.C

30.B

31.A

32.A

33.C

34.C

35.A

36.C

37.C

38.B

39.A

40.B

Mã đề 222

1.D

2.C

3.A

4.C

5.D

6.B

7.B

8.A

9.A

10.C

11.B

12.A

13.D

14.D

15.A

16.B

17.C

18.D

19.C

20.C

21.B

22.A

23.C

24.B

25.A

26.B

27.A

28.B

29.A

30.B

31.B

32.D

33.D

34.C

35.B

36.B

37.A

38.D

39.C

40.D

Mã đề 223

1.D

2.C

3.B

4.B

5.A

6.B

7.D

8.A

9.A

10.C

11.D

12.B

13.A

14.C

15.B

16.B

17.D

18.D

19.B

20.C

21.C

22.A

23.B

24.A

25.C

26.A

27.C

28.A

29.C

30.A

31.B

32.D

33.D

34.B

35.A

36.A

37.C

38.B

39.D

40.A

Mã đề 224

1.A

2.A

3.C

4.C

5.A

6.D

7.C

8.C

9.D

10.A

11.B

12.C

13.C

14.A

15.B

16.B

17.D

18.A

19.D

20.A

21.C

22.C

23.C

24.A

25.C

26.A

27.D

28.D

29.B

30.B

31.B

32.C

33.B

34.B

35.D

36.A

37.D

38.A

39.A

40.B

* Tiếp tục cập nhật...

Media\2_TSVIU\FolderFunc\202406\Images/moc-diem-20240628112023-e.jpg

Media\2_TSVIU\FolderFunc\202406\Images/xet-on-20240628112128-e.jpg

Media/2_TSVIU/FolderFunc/202406/Images/305-tb-bgd-24-20240607071141-e.jpg

* Link đăng kí xét tuyển sớm: https://dkxettuyen.viu.edu.vn/

* Fanpage: https://www.facebook.com/

* Khám phá môi trường học tập VIU: https://tuyensinh.viu.edu.vn/kham-pha-viu.html

 Trung tâm TS&HTSVKN